ขอแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565
อาจารย์พีลาภ วงษ์พานิชย์ และนายบุญเสริม สุขพลกิจ