การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และพื้นที่บริเวณลานสนามเทนนิส ข้างอาคารสาธิต 1 (ลานโพธิ์)

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และพื้นที่บริเวณลานสนามเทนนิส ข้างอาคารสาธิต 1 (ลานโพธิ์)
ของโรงเรียนให้มีความสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่จัดการเรียนการสอน พื้นที่เล่นกีฬา หรือพื้นที่พักผ่อนสำหรับนักเรียน