การปรับปรุงต่อเติมโครงสร้างและหลังคาโรงอาหาร บริเวณด้านหน้าอาคารสาธิต 3

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ได้ดำเนินการปรับปรุงต่อเติมโครงสร้างและหลังคาโรงอาหาร บริเวณด้านหน้าอาคารสาธิต 3 ชั้น 1 ของโรงเรียน
เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับการรับประทานอาหารของนักเรียน ตลอดจนสามารถใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนได้