ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงทอฝัน กุลด้วง นักเรียนชั้้น ม.1/2

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอแสดงความยินดี
เด็กหญิงทอฝัน กุลด้วง นักเรียนชั้้น ม.1/2
ได้รับรางวัลโล่พระราชทานและใบประกาศเกียรติคุณ
“สุดยอดเยาวชนคนเก่ง ด้านเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดีเด่น”
Thailand Youth International Award
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565