ประกาศรายชื่อและกำหนดการสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อและกำหนดการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ตามที่สำนักแม่กองธรรมสนามหลวง จัดสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สังกัดสำนักเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ
โดยจะมีการสอบธรรมศึกษาในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.

โดยในปีการศึกษา 2565 มีจำนวนผู้ขอเข้าสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 339 คน
และธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 114 คน รวมทั้งสิ้น 513 คน รายนามตามบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบดังนี้

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าทดสอบความรู้ นักธรรมศึกษาชั้นตรีและโท คลิก

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน (อาคารสาธิต 2 ชั้น 1)