การประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.15 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565
โดยมีอาจารย์นราธิป แก้วทอง อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้ดูแลโครงการ
เป็นผู้ให้ข้อมูล ชี้แจง กำกับ ติดตาม การดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ณ หอประชุมโรงเรียน