โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร เป็นสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-16.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้เป็นสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
โดยสำนักแม่กองธรรมสนามหลวง ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 339 คน และธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 114 คน
รวมทั้งสิ้น 513 คน (นักเรียน ม.1-3)
จัดสอบ ณ อาคารสาธิต 2 และหอประชุมโรงเรียน