การฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
ได้ให้ความอนุเคราะห์ รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 จำนวน 7 กลุ่ม รวม 19 คน
เข้าฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2565
ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
เข้ามอบของที่ระลึกแก่ พลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
โดยในการเข้าฝึกปฏิบัติงานครั้งนี้ ได้มีการแบ่งนักเรียนเข้าทำการฝึกงานดังนี้
1. นางสาวปาลิณี ศรีสุทธางกูร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ฝึกประสบการณ์การทำงานใน คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ตั้งแต่วันที่ ๑๓, ๑๕, ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
2. นางสาวปาณิศรา นานานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ฝึกประสบการณ์การทำจิตอาสาในแผนกห้องตรวจโรคทั่วไป ห้องทันต
กรรม และห้องจ่ายยาเภสัชกรรม ในโรงพยาบาลปากเกร็ด
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
3. นางสาวธัญพิชา ชื่นสมบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรม ในบริษัทพุฒิพงษ์เภสัช จำกัด
ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
4. นางสาวนพชลัยย์ สริแท่นเทียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
5. นางสาวพิชามญชุ์ ผูววิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
6. นางสาววรรณวีร์ บุญญกิจไมตรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ฝึกประสบการณ์การทำจิตอาสาในแผนกห้องยาเภสัชกรรม
ในโรงพยาบาลหนองสองห้อง
ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
7. นายพีรดนย์ ธนาชัยประสิทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒
แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
ฝึกประสบการณ์การทำงาน ในบริษัท ไอดีล วัน จำกัด
ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
8. นางสาวธมลวรรณ จิตรภัทร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ฝึกประสบการณ์การทำจิตอาสาในแผนกห้องยาเภสัชกรรม
ในโรงพยาบาลสามโคก
ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕
9. นายนครินทร์ ยุบล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ฝึกประสบการณ์การทำจิตอาสาในแผนกห้องยาเภสัชกรรม
ในโรงพยาบาลยโสธร ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕
10. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ –
คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙ คน ฝึกประสบการณ์
ด้านการแพทย์ ในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีรายชื่อนักเรียนต่อไปนี้
กลุ่มที่ ๑
นางสาวกัญญาภัทร อิทธิพงศ์เมธี
นางสาวธัญพิชา ชื่นสมบัติ
นางสาวณัฐชยา สุวาทิน
กลุ่มที่ ๒
นางสาวกวีศิลป์ ศุขเขษม
นางสาวชนนิกานต์ ถวิลการ
นางสาวญาณิศา ชินโสตร์
กลุ่มที่ ๓
นางสาวธมลวรรณ จิตรภัทร
นางสาวปิยธิดา น้ำใจสุข
นายนครินทร์ ยุบล
กลุ่มที่ ๔
นางสาวขวัญชนก ทรงจรัสพงศ์
นางสาวณัฐธิตา โอภาสเสถียร
นางสาววรรณวีร์ บุญญกิจไมตรี
นายระพีพงษ์ แซ่หวง
กลุ่มที่ ๕
นายจักพงศ์ ติยวุฒิโรจนกุล
นางสาวนพชลัยย์ สิริแท่นเทียน
นางสาวปาลิณี ศรีสุทธางกูร
กลุ่มที่ ๖
นายยงธนัต บุญรุ่ง
นางสาวณัฐวดี แก้วกำเนิด
นางสาวสุธาสินี ศรีหงษ์
11. นางสาววรรณวีร์ บุญญกิจไมตรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ฝึกปฏิบัติงานและทำจิตอาสา งานกิจกรรมบำบัด
ในสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕