โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๕ วิชาสามัญ ได้แก่
– วิชาคณิตศาสตร์
– วิชาวิทยาศาสตร์
– วิชาสังคมศึกษา
– วิชาภาษาอังกฤษ
– วิชาภาษาไทย
ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพลอากาศเอก ปอง มณีศิลป์ อาคารสาธิต ๓ ชั้น ๖
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะทางวิชาการตามศักยภาพของตน
เกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ การสรุปเนื้อหาและเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมทั้งนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้