โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านวิชาการแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านวิชาการแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

โดยมีทีมวิทยากรจากภายนอกเข้ามาให้ความรู้ใน 5 รายวิชาสามัญ
ณ ห้องประชุมอาคารสาธิต 3 ชั้น 6

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสังคมศึกษา