กิจกรรม ร้อง เล่น เต้น Joy to the World ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 26-27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.10 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
จัดกิจกรรม ร้อง เล่น เต้น Joy to the World ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดนตรีสากล
เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าที่จะแสดงออก
ณ ลานอเนกประสงค์หน้าห้องสมุดโรงเรียน