โรงเรียนเปิดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปัจจุบัน) ขอรับและยื่นใบสมัครขอเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.4

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) ฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร
ได้เปิดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปัจจุบัน)

รับใบสมัครเพื่อสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 9-13 มกราคม พ.ศ. 2566
และสามารถยื่นใบสมัครขอเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 16-19 มกราคม พ.ศ. 2566
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก