โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ ๑๘

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ ๑๘
โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีผลงานดีเด่นนำเสนอผลงาน
เพื่อรับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ ๑๘ จำนวน ๙ ด้านประกอบด้วย
1. ด้านกีฬา มีทักษะ ความสามารถ และผลงานที่สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา
2. ด้านนันทนาการ มีทักษะ ความสามารถ เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างความสุข เพื่อสุขภาพ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3. ด้านศิลปวัฒนธรรม มีความสามารถ การสร้างสรรค์ การอนุรักษ์ และการพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรม
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผลงานในการส่งเสริม การอนุรักษ์ การพัฒนา การป้องกันและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านพัฒนาเยาวชน เป็นผู้มีความสามารถในด้านการพัฒนาเยาวชน ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่ทำประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
6. ด้านสื่อสารมวลชน เป็นผู้มีความสามารถ สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นการสื่อสารข้อมูล เพื่อประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
7. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้ที่ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน และสังคม
8. ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เป็นผู้มีความสามารถในการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นผลงานใหม่ที่มีคุณค่า หรือเป็นการดัดแปลงจากของเดิมให้ดีขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
9. ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เป็นผู้มีความสามารถ สร้างสรรค์ผลงาน กิจกรรมที่ใช้ทักษะความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ทาง https://webportal.bangkok.go.th/thai_japan โดยกำหนดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖
สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๕๔๗๔๓ ต่อ ๒๐๑