ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
Suthee Khamkaew, Ph.D. and Aifa Trussat, Ms.
Topic: “Students’ Perspective towards Online English Reading Classes during COVID-19 Pandemic”
Journal of World Englishes and Educational Practices, London,
UKISSN: 2707-7586 DOI: 10.32996/jweep.2023.5.1.8
PUBLISHED: 04 February 2023 Journal Homepage: www.al-kindipublisher.com/index.php/jweep