โครงการ PM Marketplace

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 12.10-13.00 น.
คณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งานคณะกรรมการนักเรียน
ได้ดำเนินการจัดโครงการ PM Marketplace เพื่อให้โรงเรียนมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าต่าง ๆ ของนักเรียน
ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างและทักษะที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ให้นักเรียนได้ฝึกฝนประสบการณ์อาชีพ
ที่สามารถนำไปต่อยอดและใช้ในอนาคต อีกทั้งให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้นเนื่องจากมีการซื้อและขายของกัน
ณ บริเวณลานวอลเลย์บอล หน้าหอประชุมโรงเรียน