การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.30 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร นำโดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์ ร่วมกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
และผู้แทนสนามสอบจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุมการสอบจากโรงเรียนสารวิทยา
จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ณ อาคารสาธิต 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก