กิจกรรม Satit PM Theater

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 12.00-13.00 น.
คณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรม Satit PM Theater ภายใต้โครงการ PM Talent Show
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถพิเศษ ฝึกความกล้าแสดงออก
และยังช่วยสานสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและนักเรียนภายในโรงเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ