โครงการเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่ 13 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 14.40-17.10 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร
ได้จัดโครงการเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีทีมวิทยากรจากภายนอกเข้ามาให้ความรู้ใน 4 รายวิชาสามัญ
ณ ห้องประชุมอาคารสาธิต 3 ชั้น 6
ชมภาพกิจกรรมการเสริมความรู้เพิ่มเติมได้ที