โรงเรียนรับการตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-12.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร
รับการตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2
ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ประเมินจากภายนอก ได้แก่
1. คุณสมทรง ฝั่งชลจิตร 2. ดร.สุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง และ 3. ดร.วาสนา บุญมาก
โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้างาน ผู้แทนกรรมการสถานศึกษาผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนผู้ปกครองและนักเรียน เข้ารับการสัมภาษณ์ ผ่านระบบ Zoom
ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก