โครงการ Think, Care, Share

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
กลุ่มที่ปรึกษาเยาวชน (ASEAN Youth Advisory Group) มูลนิธิอาเซียน
ได้จัดโครงการ Think, Care, Share ให้กับนักเรียนชุมนุมสื่อสารมวลชน สาธิตฯ พระนคร
โดยมี อาจารย์นราธิป แก้วทอง ที่ปรึกษาชุมนุมกล่าวเปิดโครงการอบรม การอบรมนี้เป็นกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
การรู้เท่าทันสื่อและทักษะการแยกแยะข่าวลวงและข่าวปลอม โดยมีวิทยากรจากกลุ่มที่ปรึกษาเยาวชนเป็นผู้บรรยาย
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสาธิต 3