การแจกเอกสารทางการศึกษาให้แก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ื 1-6 ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ได้ดำเนินการแจกเอกสารทางการศึกษาให้แก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ื 1-6 ประจำปีการศึกษา 2565
ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ