โครงการ SINGAPORE CAMP 2023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาในต่างแดน ณ ประเทศสิงคโปร์

ระหว่างวันที่ 26-31 มีนาคม พ.ศ. 2566
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดโครงการ SINGAPORE CAMP 2023
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาในต่างแดน ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ และกิจกรรมการทัศนศึกษาแหล่่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยมี อาจารย์ทุติยพร บุญลี
อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และบริษัท ฟ้าสวย แทรเวล ให้การดูแลนักเรียนและพาทัศนศึกษาในครั้งนี้