โครงการอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.00 น.
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม
และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ศรีสอาด ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก