การปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

การปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
การปรับปรุงลูกระนาดชะลอความเร็วรถภายในโรงเรียนและถนนด้านหลังโรงเรียน
พร้อมติดตั้งไฟแสงสว่างเพิ่มเติมภายในโรงเรียนและถนนด้านหลังโรงเรียน
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการใช้ถนนสัญจรให้กับนักเรียน