การปรับปรุงอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน

การปรับปรุงอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้แก่ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ฉากรับภาพโปรเจคเตอร์และเครื่องขยายเสียง 21 ห้องเรียน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และการจัดกิจกรรมของนักเรียน