ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับนักเรียนทุกคนในวันเปิดภาคเรียนใหม่

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. (กิจกรรมหน้าเสาธง)
อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับนักเรียนทุกคนในวันเปิดภาคเรียนใหม่ พร้อมให้โอวาทแก่
นักเรียนในการเรียน รวมทั้งได้แนะนำอาจารย์ใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และอาจารย์
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ สนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก