รับสมัครนักเรียนเข้าอบรมและพัฒนาทักษะ Digital Literacy มาตรฐานสากล ICDL Application Essentials

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโยีสารสนเทศ
เปิดรับลงทะเบียนสำหรับนักเรียนของโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
เพื่อเข้าอบรมและพัฒนาทักษะ Digital Literacy มาตรฐานสากล ICDL Application Essentials
ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยมีกำหนดการอบรมใน วันที่ 17 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ อาคาร 22 ส่วนต่อเติม ชั้น 2 (สงวนสิทธิ์เฉพาะ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เท่านั้น)
เนื้อหาของหลักสูตรฯ ครอบคลุมการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสำนักงาน (Office Applications) ได้แก่
1. Word Processing (โปรแกรม MS Word) 2. Spreadsheets (โปรแกรม MS Excel) 3. Presentation (โปรแกรม MS PowerPoint)
***ผู้เข้าร่วมอบรมและผ่านการทดสอบฯ จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ทักษะดิจิทัลระดับสากล ICDL Application Essentials
สำหรับใช้จัดทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน (Portfolio)
***อบรมพร้อมการสอบประเมินฯ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ระยะเวลา 1 วัน/รุ่น (จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 ก.ค. 2566 / วันละ 1 รุ่น)***
โดยนักเรียนที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่