ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา
เนื่องในฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร