ประกาศผลการประกวด การแต่งกลอนสุภาพ ในหัวข้อ “ครู” เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

ฝ่ายกิจการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประกาศผลการประกวด การแต่งกลอนสุภาพ
ในหัวข้อ “ครู” เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
ได้ดีเพราะมีครู…ประพันธ์โดย
เด็กหญิงธีรดา จันทรบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
รางวัลชนะเลิศการประกวด การแต่งกลอนสุภาพ