อาจารย์โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “จิตสาธารณะสำหรับนักศึกษาครู”

ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน พ.ศ. 2566
อาจารย์นราธิป แก้วทอง อาจารย์ต้นสัก สนิทนาม และอาจารย์พิมพิศา เต่ารั้ง ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หัวข้อ “จิตสาธารณะสำหรับนักศึกษาครู” ให้กับนักศึกษารหัส 64 จำนวน 326 คน

ณ หอประชุมพิฆเนศวร

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก
Cr. ภาพถ่ายโดย วิทยาลัยการฝึกหัดครู ม.ราชภัฏพระนคร