ริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน สำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV)
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ตามความสมัครใจ) เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อเอชพีวี
ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ณ ห้องประชุมพลอากาศเอก ปอง มณีศิลป์ อาคารสาธิต 3 ชั้น 6

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก