การตรวจระบบสุขาภิบาลภายในโรงอาหาร และป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เข้าตรวจระบบสุขาภิบาลภายในโรงอาหาร
เพื่อปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับงานระบบโครงสร้างพื้นฐานของโรงอาหาร การป้องกันและเฝ้าระวังการปนเปื้อนของเชื้อโรค
และสารพิษในอาหารและน้ำ รวมทั้งได้เก็บตัวอย่างอาหารจากร้านค้าเพื่อตรวจสอบ

ณ ศูนย์อาหารโรงเรียน อาคาร 3

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก