กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่พร้อมลงมือปฎิบัติจริง ด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจและสนุกสนาน
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ เสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง กล้าที่จะแสดงออกและรู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้