วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC เข้าแนะแนวการศึกษาต่อด้านสายวิชาชีพแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC สะพานใหม่
ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อด้านสายวิชาชีพแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญในการเรียนสายวิชาชีพและเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา
ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการทำงานที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน