กิจกรรมธรรมคีตะให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมธรรมคีตะให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ทั้งเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนาตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี
ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนาปลูกฝังคุณงามความดี การมีจิตสาธารณะ และความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก