ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น.
อาจารย์ชุลีรัตน์ ล้ำนาค หัวหน้ากลุ่มงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฅ ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อติดตามการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคาร 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก