โครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดีโดยสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
กลุ่มสาะการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้ส่งตัวแทนคณะกรรมการนักเรียนเข้าร่วมการอบรม
โครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดีโดยสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
ซึ่งการอบรมครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคมตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ณ สถาบันพระปกเกล้า

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก