กิจกรรมผู้ปกครองนักเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30-17.30 น.
โรงเรียน จัดกิจกรรมผู้ปกครองนักเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการด้านการเรียนรู้ พฤติกรรมทั่วไปของนักเรียน
และรับผลการสอบกลางภาคของนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และเรื่องอื่นๆ ตามสมควร

ณ ห้องเรียนประจำของนักเรียน อาคารสาธิต 2 ชั้น 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก