กิจกรรมผู้ปกครองนักเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30-17.30 น.
โรงเรียน จัดกิจกรรมผู้ปกครองนักเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6
เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการด้านการเรียนรู้ พฤติกรรมทั่วไปของนักเรียน
และรับผลการสอบกลางภาคของนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และเรื่องอื่นๆ ตามสมควร

ณ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1-2 และอาคารสาธิต 2 ชั้น 3

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก