สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น.
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับคณะและสาขาวิชาที่ตรงตามความสนใจและความสามารถของนักเรียน
และให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอน ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
และก้าวทันสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก