การแข่งขันและได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนศึกษา ครั้งที่ 8 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.
อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
ที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนศึกษา ครั้งที่ 8 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
จัดโดย วิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1

โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนศึกษา ครั้งที่ ๘
ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
จัดโดย สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
เด็กชายนัทธ์ พัฒน์กุลธนัตถ์
เด็กหญิงทอฝัน กุลด้วง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
นางสาวอภิชญา บุญขวัญ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
นางสาวมนตวัณย์ จินดาเทพกาญจน์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก