ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นราธิป แก้วทอง ที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.นราธิป แก้วทอง
อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์