ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ ด้วงใย ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ ด้วงใย
อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 9/2566
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566