พิธีมอบวุฒิบัตรธรรมศึกษาชั้นตรีและโท ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น.
โรงเรียน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรธรรมศึกษาชั้นตรีและโท ปีการศึกษา 2565
ซึ่งมีผู้ผ่านนักธรรมชั้นตรี จำนวน 234 คน และนักธรรมชั้นโท จำนวน 65 คน
โดยการสอบนักธรรมจะทำให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ตลอดจนสามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก