การฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก(HPV) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ตามความสมัครใจ)

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน สำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ตามความสมัครใจ)
เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อเอชพีวีซึ่งเป็นสาเหตุของการก่อให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการฉีดวัคซีน

ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก