รับสมัครนักกีฬาหมากกระดานร่วมการแข่งกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

รับสมัคร
นักกีฬาหมากกระดาน
สามารถสมัครได้ทั้งชายและหญิง
สมัครได้ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทหมากกระดาน
– หมากฮอส
– หมากล้อม
– หมากรุก
สมัครได้ที่ QR Code