กิจกรรมค่ายภาษาสร้างสรรค์ LanguageXplore ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน พ.ศ. 2566
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จัดกิจกรรมค่ายภาษาสร้างสรรค์ LanguageXplore เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาในสถานการณ์จริง
ฅโดยใช้กิจกรรมที่มีความหลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในบรรยากาศที่สนุกสนาน

ณ โรงแรมหัวหิน บลูเวฟ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก