กิจกรรมพบอาจารย์ประจำชั้นและชำระเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ค่าเทอม)

วันที่ 28-29 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนจัดกิจกรรมพบอาจารย์ประจำชั้นและชำระเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ค่าเทอม) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียน