ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปิยาภรณ์ กมลพาณิชย์ น.ส.วัชรพรรณ โรจน์รุ่งมณี น.ส.สิรามล บุญขจร และน.ส.คัลลองบุณย์ บุญจรัส

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปิยาภรณ์ กมลพาณิชย์ น.ส.วัชรพรรณ โรจน์รุ่งมณี น.ส.สิรามล บุญขจร และน.ส.คัลลองบุณย์ บุญจรัส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท Oral Presentationเรื่อง “พัฒนาสารสกัดจากผิวมะกรูดเป็นสเปรย์สมุนไพร ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ”การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ งานประชุมวิชาการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมแคนทารี นครราชสีมาโดยมี อาจารย์กมณรัตน์ นทีสินทรัพย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย