ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วะรุฬพันธ์ โหม่งมาตย์

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์วะรุฬพันธ์ โหม่งมาตย์

ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารรามคำแหง ฉบับคณะศึกษาศาสตร์(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เรื่อง “การพัฒนาทักษะการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5”ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ตามรูปแบบแมโคร (MACRO Model) วารสารศึกษาศาสตร์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566